plochá strecha vo fáze realizácie
Plochá strecha pri novostavbe

Rekonštrukcia plochej strechy

Používané
materiály

Druhy plochých
striech

Časté poruchy
plochých striech

Poruchy plochých striech


Poruchy plochých striech je možné rozdeliť na dve základné skupiny:

1)  Problém so zatekaním – stav, kedy sa zrážková voda dostáva do strešnej skladby cez vrstvu povlakovej krytiny. Oprava plochej strechy pri takomto type poruchy je samozrejme náročná ale možná. Odborník musí fyzicky prekontrolovať integritu povlakovej krytiny v celom jej rozsahu. Len takto dokáže nájsť miesto či miesta, cez ktoré sa zrážková voda dostáva do strešnej skladby.
Viac…

2) Problémy spôsobené kondenzáciou vodnej pary priamo v interiéri alebo v skladbe strešného plášťa. Pri takomto type poruchy sa jedná o zložitejší problém. Je často spôsobený systémovou chybou a oprava plochej strechy v tomto prípade môže byť nákladnejšia.
viac..

Poruchy plochých striech sú najčastejšie spôsobené:


 

  • neodbornou realizáciou

  • nesprávnym návrhom skladby a poradia vrstiev

  • použitím nevhodných materiálov

  • aj nedostatočnou údržbou strechy

Netesnosť strešného plášťa je najbežnejším problémom, kedy sa vyžaduje oprava plochej strechy.

Prečo plochá strecha zateká a ako týmto chybám predísť?

Netesnosť strešného plášťa je najbežnejším problémom, ktorý stavby s rovnou strechou majú.
Rizikovú oblasť pri návrhu a zhotovovaní tvoria detaily. Pod detailom rozumieme každé miesto, kde je povlaková krytina (fólia, membrána) prerušená, mení smer prípadne sa napája na inú časť stavby resp. iný materiál. Súčasný trend smeruje k tomu, že ploché strechy majú čoraz viac takýchto detailov – sú členitejšie – svojím spôsobom zaujímavejšie.

Prečo vzniká kondenzácia pri stavbe s plochou strechou a ako sa jej vyvarovať?

Pri stavbách s plochou strechou sa stretávame aj s problémom kondenzácie vodných pár v priestore pod povlakovou krytinou prípadne na interiérovej strane stropu Najčastejšie sa vyskytuje vo vrstve tepelnej izolácie alebo pod hydroizolačnou vrstvou. Platí, že množstvo skondenzovanej vodnej pary nesmie prekročiť normové hodnoty a zároveň musí byť menšie ako množstvo odparenej vodnej pary za rok. Dôvodom tejto poruchy je vynechanie prípadne použitie nevhodnej vrstvy parozábrany alebo jej neodborná montáž.

Ako odstrániť poruchy plochej strechy?

Oprava plochej strechy začína jej obhliadkou a diagnostikou. Je veľmi dôležité, aby ju vykonával odborník, ktorý sa problematike rozumie. V opačnom prípade môže oprava dopadnúť tak, že problém nielenže ostane nevyriešený ale môže časom situáciu zhoršovať.
Každá porucha strešného plášťa predstavuje vzhľadom na jej dôležitú funkciu významný problém, preto je potrebné ju odstrániť čím skôr.