plochá strecha vo fáze realizácie
Plochá strecha pri novostavbe

Rekonštrukcia plochej strechy

Používané
materiály

Druhy plochých
striech

Časté poruchy
plochých striech

Rekonštrukcia plochej strechy


Rekonštrukcia plochej strechy si vyžaduje prístup skúseného odborníka. Poznáme prípady, kedy bolo potrebné sanovať a opravovať už zrekonštruovanú plochu strechu. Dôvodom bol nesprávny prístup k rekonštrukcii a šetrenie na materiáloch aj práci.
Správna rekonštrukcia plochej strechy vždy začne dôkladnou analýzou celej konštrukcie a určením presnej diagnózy. Zvoliť vhodný spôsob rekonštrukcie je základný krok k úspechu. Pri nesprávnej diagnostike a zle navrhnutej obnove sa celková životnosť a funkčnosť strechy zníži.
Následne bude treba strechu rekonštruovať znovu a vynaložiť ďalšie finančné prostriedky. Najčastejšie dôvody opravy sú zatekanie plochej strechynedostatočné tepelnotechnické vlastnosti, ktoré si vyžadujú zateplenie plochej strechy.

Zatekanie plochej strechy

 

Zatekanie plochej strechy pri asfaltových pásoch môže byť spôsobené nefunkčným odvodnením (napríklad upchatím žľabu) alebo nesprávnym prípadne narušeným vyspádovaním strechy k odvodňovacím bodom a následným vznikom stojatej vody na streche. Tá má za následok priame namáhanie povlakovej krytiny strechy.
Slabým článkom povlakovej krytiny sú jej nesprávne vyhotovené spoje, ktoré sa v zime/lete zmrašťujú/rozťahujú a časom sa narúšajú.
K priesakom samozrejme môže dôjsť aj z dôvodu nesprávne vyhotoveného spoja (tzv. studený spoj) alebo nezaizolovaného miesta v ploche príp. v styku s inými konštrukciami stavby.

Diagnostika

 

Pri diagnostike technik obhliadne stavbu a pomocou sondy určí jej skladbu a stav jednotlivých vrstiev. V prípade nevyhovujúceho stavu, kedy vlhkosť prešla všetkými vrstvami strechy, odporúčame vymeniť väčšinu vrstiev prípadne vrstvy presušiť.
V prípade celkovej obnovy bude potrebné aplikovať novú parozábranu, tepelnú izoláciu a samozrejme hydroizoláciu / povlakovú krytinu.
Pokiaľ sondou zistíme vyhovujúci stav, potom môžeme aplikovať novú povlakovú krytinu s použitím expanznej vrstvy priamo na tú pôvodnú.

Nedostatočné tepelnotechnické vlastnosti

 

Nedostatočné tepelnotechnické vlastnosti strechy sa vyriešia dodatočnou tepelnou izoláciou.
Technik pri obhliadke skontroluje stav spádovania a priechodnosť odvodňovacích vpustí a chrličov. Ďalej si preverí možné spôsoby stabilizácie nových vrstiev plochej strechy. Ťahovou skúškou zistí únosnosť kotviacich prvkov v podkladových vrstvách. Na jej základe dokáže následne navrhnúť typ kotvy a hĺbku kotvenia.
Pre možné priťaženie nových vrstiev musí situáciu konfrontovať so statickým výpočtom únosnosti strešnej konštrukcie.

Zateplenie plochej strechy

 

Častým problémom pri zatepľovaní striech je použitie nedostatočnej hrúbky tepelnej izolácie. Hrúbka izolácie sa stanoví presným tepelnotechnickým výpočtom, kde sa zohľadní pôvodný stav strechy.
Pre zateplenie plochej strechy sa odporúča použiť materiály s vyššou objemovou hmotnosťou a vyššou pevnosťou v tlaku. Napríklad tuhé strešné dosky na báze minerálnej vlny. Tieto sa využívajú aj v konštrukciách so zvýšenou požiarnou odolnosťou. Samozrejme najbežnejšie používaným materiálom je polystyrén EPS.
Po takejto dôkladnej obhliadke môže realizátor investorovi navrhnúť možné riešenia opravy plochej strechy. Zohľadní pritom požiadavky a momentálne možnosti investora.

O plochú strechu, ako aj o každú inú konštrukciu sa treba dôkladne starať. Môže sa tak výrazne predĺžiť životnosť plochej strechy, oddialiť nutnosť jej opravy, či predísť nutnosti pre zateplenie plochej strechy.
Pravidelná kontrola a servis je dôležitá hlavne v zimnom období. Bez ohľadu na to, či sa jedná o zatekanie plochej strechy alebo jej nedostatočné tepelnotechnické vlastnosti
Pri rekonštrukcii strechy či pri novostavbe, je vždy dôležitý správny návrh a odborná realizácia. Chyby spôsobené nekvalitným zhotovením sa komplikovane a draho odstraňujú.